Ufamy Tobie

rozważaj z nami
Tajemnicę Bożego Miłosierdzia

11 kwietnia Kościół trwając w radości z powodu Zmartwychwstania Pana Jezusa obchodzi także Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tę uroczystość polecił ustanowić sam Zbawiciel, który podczas objawień powiedział Siostrze Faustynie: “Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”. Wykorzystajmy najbliższe dni do zgłębienia Prawdy o Bożym Miłosierdziu.

Miłosierdzie nadzieją grzesznika

Miłosierdzie jest szczególnym przejawem Bożej miłości. W objawieniach, które zostawiła nam siostra Faustyna, jest ono przedstawiane jako ostatnia nadzieja dla grzesznika. Przesłanie o miłosierdziu pokazuje, że jest nadzieja, że możliwe jest uzyskanie przebaczenia. Poznaj bliżej tę wielką Tajemnicę i z wiarą rozważaj niepojęte Miłosierdzie Boże.

Niezwykłe rozważania dla każdego

“Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w nim a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem” – pisała św. Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku. Pójdź śladem naszej świętej rodaczki i żyj Bożym Miłosierdziem na co dzień. Skorzystaj z poniższego formularza i otrzymuj wyjątkowe teksty.

Chcesz włączyć się w naszą inicjatywę i regularnie otrzymywać niezwykłe teksty przybliżające niepojętą Prawdę o Bożym Miłosierdziu?

Wypełnij formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Począwszy od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia Bożego aż do końca kwietnia będziesz regularnie otrzymywać na swoją skrzynkę mailową teksty, które pozwolą Ci nie tylko z wiarą rozważać niezgłębione Miłosierdzie Boże, ale także będą idealną lekturą po modlitwie Koronką.