Ufamy Tobie

rozważaj z nami
Tajemnicę Bożego Miłosierdzia

11 kwietnia Kościół trwając w radości z powodu Zmartwychwstania Pana Jezusa obchodzi także Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tę uroczystość polecił ustanowić sam Zbawiciel, który podczas objawień powiedział Siostrze Faustynie: “Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”. Wykorzystajmy najbliższe dni do zgłębienia Prawdy o Bożym Miłosierdziu.

Miłosierdzie nadzieją grzesznika

Miłosierdzie jest szczególnym przejawem Bożej miłości. W objawieniach, które zostawiła nam siostra Faustyna, jest ono przedstawiane jako ostatnia nadzieja dla grzesznika. Przesłanie o miłosierdziu pokazuje, że jest nadzieja, że możliwe jest uzyskanie przebaczenia. Poznaj bliżej tę wielką Tajemnicę i z wiarą rozważaj niepojęte Miłosierdzie Boże.

Niezwykłe rozważania dla każdego

“Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w nim a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem” – pisała św. Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku. Pójdź śladem naszej świętej rodaczki i żyj Bożym Miłosierdziem na co dzień. Skorzystaj z poniższego formularza i otrzymuj wyjątkowe teksty.

Chcesz włączyć się w naszą inicjatywę i regularnie otrzymywać niezwykłe teksty przybliżające niepojętą Prawdę o Bożym Miłosierdziu?

Wypełnij formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Począwszy od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia Bożego aż do końca kwietnia będziesz regularnie otrzymywać na swoją skrzynkę mailową teksty, które pozwolą Ci nie tylko z wiarą rozważać niezgłębione Miłosierdzie Boże, ale także będą idealną lekturą po modlitwie Koronką.